Okulumuz Sosyal Bilgiler Zümresi tarafından 5,6,7. sınıf düzeylerinde Sosyal Bilgiler Dersi, 8. sınıf düzeyinde T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi okutulmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersi öğretiminin temel amacı haklarını bilen ve kullanan, görev ve sorumluluklarını yerine getiren, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, çağdaş, demokrat ve laik bireyler yetiştirmektir. Bu temel hedef çerçevesinde öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısına sahip, tarih, çevre ve doğa bilinci olan, hoşgörülü, sosyal becerileri gelişmiş, işbirliğine açık ve üreten bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersi işlenirken geçmişle günümüz arasında bağlantı kurulmasına, barışçı bir dünya görüşü oluşturulmasına, öğrencilerin öğrenme sürecine etkili bir şekilde katılmasına, öğrenme sürecinde farklı öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri kullanmaya ve disiplinler arası ilişkiler kurulmasına özen gösterilmektedir. Bu süreçte, öğrenmeyi kalıcı ve anlaşılır, dersi eğlenceli ve zevkli kılmak için teknolojiden yararlanılmakta, çeşitli görsel işitsel materyaller kullanılmaktadır. Ölçme değerlendirmede yeni yaklaşımlarla birlikte klasik yöntemlere de yer verilmektedir. Sorular öğrenilenlerin bir tekrarı şeklinde değil, yorumlama ve görüş geliştirmeye yöneliktir.